ispet – تمیز

برچسب: تمیز

تمیز کردن تنگ ماهی

اگر شما از ماهی خود در تنگی کوچک نگهداری می کنید، توجه به تمیز کردن تنگ اهمیت زیادی دارد چرا که عدم موفقیت در این کار می‌تواند باعث مریض شدن یا مرگ ماهی شود. هفته…